LOP QUAN TRi KINH DOANH CUA TRUONG DAI HOC MO - KHOA 2008

Forum hỗ trợ học tập

Skip to content

Tong hop cac cau hoi mon Hanh Vi To Chuc

Thầy: Hồ Thiện Thông Minh

Tong hop cac cau hoi mon Hanh Vi To Chuc

Postby dang_jilly on Mon Aug 02, 2010 2:56 pm

Câu hỏi được bạn Ngân - lớp trưởng soạn

BÀI 1:
CÂU 1: Khái niệm hành vi tổ chức là gì? Trình bày vai trò và chức năng của môn Hành vi tổ chức đối với Nhà quản trị? Hãy nêu đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn Hành vi tổ chức.

BÀI 2:
CÂU 2: Trong đặc tính tiểu sử biến số nào có thể dự đoán tốt hiệu quả công việc, tỷ lệ vắng mặt, tỷ lệ nghỉ việc và mức độ hài lòng trong công việc? Trong điều kiện như thế nào có liên quan đến khả năng và tính cách của cá nhân có thể nâng cao kết quả làm việc của họ.

BÀI 3:
CÂU 3: Khái niệm giá trị là gì? Trình bày điểm giống nhau và khác nhau giữa giá trị và thái độ? Trong tổ chức nhà quản trị quan tâm đến mấy loại thái độ, và trình bày mối quan hệ giữa các loại thái độ này.
CÂU 4: Trình bày cụ thể thuyết bất hòa trong nhận thức? Câu phát biểu sau đây "Sự thõa mãn vừa là biến số phụ thuộc vừa là biến độc lập". Hãy giải thích câu nói này?

BÀI 4:

CÂU 5: Khái niệm nhận thức là gì? Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình nhận thức? Nếu những lỗi làm sai lệch quá trình nhận thức của cá nhân.
CÂU 6: Trình bày lý thuyết quy kết? Nêu các lối tắt được sử dụng trong quá trình nhận thức.

BÀI 5:
CÂU 7:
Khái niệm Động viên là gì? Trình bày đặc điểm của các thuyết động viên sau:
- Thuyết nhu cầu của Maslow
- Thuyết hai nhân tố của Herzberg
- Thuyết mong đợi
- Thuyết công bằng
Kèm theo các ví dụ ứng dụng các thuyết trong tổ chức

BÀI 6:

CÂU 8:
Trình bày lý do cá nhân tham gia nhóm? Hãy nêu các nhân tố tạo sự khác biệt giữa nhóm này với nhóm khác và chọn một nhân tố được xem là quan trọng ảnh hưởng đến hành vi nhóm.

BÀI 7:
CÂU 9:
Khái niệm giao tiếp là gì? Trình bày các chức năng giao tiếp trong tổ chức và nêu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quá trình giao tiếp.

BÀI 9:
CÂU 10:
Khái niệm quyền lực là gì? Xác định điểm giống nhau và khác nhau giữa quyền lực và lãnh đạo. Hãy nêu cách thức tạo nên quyền lực? Dưới vai trò là một nhà Quản trị, các anh chị hãy cho ý kiến cá nhân về vấn đề xung đột trong tổ chức.
CÂU 11:
Khái niệm văn hóa tổ chức là gì? Trình bày lợi ích của nền văn hóa tổ chức mạnh? Hãy nêu chức năng và cách thức thay đổi văn hóa tổ chức.
User avatar
dang_jilly
Site Admin
 
Posts: 105
Joined: Tue Jun 16, 2009 11:27 pm
---------

Return to Hành Vi Tổ Chức

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron